Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

Tổ chức

Giới thiệu nhân viên

Đường đi

Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính
STT Họ Tên Chức vụ/Trách nhiệm Số điện thoại
1 Kim Ah Jeong Phụ trách đào tạo 02-2075-2199
2 Kim Hang Su Phụ trách nhập học 02-2075-2195
3 Choi Min Hee Nhân viên kế toán 02-2075-2198
4 Jong Man Jeong Nhân viên hỗ trợ 02-2075-2158
5 Nguyễn Thu Vân Nhân viên hỗ trợ 02-2075-2158
6 Jang Cheon Woo Nhân viên hỗ trợ 02-2075-2179
7 Trần Hải Dương Nhân viên hỗ trợ 02-2075-2179
8 Amanulla Nhân viên hỗ trợ 02-2075-2177
touch slide