Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

Tổ chức

Giới thiệu nhân viên

Đường đi

Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính
STT Họ Tên Chức vụ/Trách nhiệm Số điện thoại
1 정민훈 과장 02-2287-7061
2 김아영 교학담당 02-2075-2199
3 천천 입학담당 02-2075-2195
4 마이 회계지원 02-2075-2198
5 장경경 업무지원 02-2075-2158
6 응웬 투 반 업무지원 02-2075-2158
7 미라 업무지원 02-2075-2179
8 마이 티 흐엉 업무지원 02-2075-2179
9 유나 업무지원 02-2075-2177
touch slide